Tải sách – Download sách Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của tác giả thuộc thể loại Luật - Văn Bản Luật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

  • Phần thứ nhất: Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 ngày 20-6-2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội (Hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018).
  • Phần thứ hai: Bộ luật tố tụng hình sự được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (Hiệu lực thi hành 01-01-2018).

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Ngày 27-11-2015 tại kỳ họp thứ 10, khóa XIII Quốc hội cũng đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018.

Ngày 20-6-2017 tại kỳ họp thứ 3, khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018.

Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Từ khóa tìm kiếm