Tải sách – Download sách Ứng Dụng CFD Trong Khoa Học Hàng Hải của tác giả PGS. TS. TTr. Phạm Kỳ Quang thuộc thể loại Sách Khoa Học - Kỹ Thuật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Đặc biệt áp dụng trong trường hợp tàu hành trình trên tuyến luồng hàng hải.
Phạm vi nghiên cứu: Cuốn sách tập trung các vấn đề sau: Xây dựng mô hình nghiên cứu; mô hình toán; quy trình tính toán; tính toán mô phỏng và phân tích kết quả tính toán mô phỏng trong từng trường hợp của các bài toán đặt ra bằng ứng dụng CFD.

Đối tượng nghiên cứu: Là các bài toán chuyên sâu xuất phát từ thực tiễn hàng hải, như: ảnh hưởng của gió và hải lưu; ảnh hưởng của xâm thực chân vịt - bánh lái tàu thuỷ; sự tương tác tổ hợp chân vịt - bánh lái tàu thuỷ; sự tương tác giữa tàu với tàu, tương tác giữa tàu thuỷ với bờ,... đến quá trình điều khiển hướng chuyển động và tính ổn định tàu thuỷ, góp phần đảm bảo an toàn hàng hải.

Ứng Dụng CFD Trong Khoa Học Hàng Hải

Từ khóa tìm kiếm