Tải sách – Download sách Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh của tác giả Hà Minh Hồng - Trần Thuận - Lưu Văn Quyết thuộc thể loại Sách Chính Trị - Pháp Lý miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Nội dung sách khắc họa những nét cơ bản về vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Mặt trận Việt Minh (1941-1951), nhờ sự lãnh đạo tài tình của Người, mà Việt Minh đã đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân, đánh đổ thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh

Từ khóa tìm kiếm